گارانتی چمدان نیلپر توریستر


شــرکـــت نیلپــــر، محصول شما را در
صورت استفاده صحیح به مدت ١٨ ماه پس از تاریخ
خرید ضمانت می کند.
در صورت فقدان اسناد خرید، زمان تولید محصول ملاک شروع ضمانت خواهد بود.

قابل ذکر است که گارانتی فقط مربوط به محصول چمدان است.

موارد زیر شامل ضمانت نمی شود

آسیب های مربوط به روکش چمدان:
هرگونـه آسـیب و یـا خـراش نـاشی از اسـتفاده نامناسـب، تصـادف، وارد کـردن ضربه هـای
شدید، قرار گرفتن در معرض گرمای شدید، حلال های شیمیایی، اسید و آب.
آسیب های ظاهری مانند فرو رفتگی ها، خراش روی بدنه و یا تغییـر رنگ.
آسـیب های کـه در زمـان حمـل چمـدان توسـط خطـوط هـوایی بـه چمـدان وارد مـی شـود.
(این موارد را با مراجعه به بخش جامه دان فرودگاه پیگیری نمائید.)
آسیب های مربوط به حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله و ...
سرقـت محصـول شـامل ضمانـت نمی باشـد. قفـل چمـدان بـرای جلوگـیری از بـاز شـدن
تصادفـی چمدان تعبیه شده و به منظور جلوگیری از سرقت طراحی نشده است.

 

شرایط استفاده صحیح از محصول 

حداکثر ظرفیت تحمل بار چمدان به ترتیب از سـایز کوچک ١٠ کیلوگرم، سـایز متوسـط ٢٢
کیلوگرم و سایز بزرگ ٣٠ کیلوگرم می باشد.
از حرکت دادن چمدان با استفاده از چرخ ها بر روی سطوح ناهموار پرهیز نمائید.
از نشستن و یا راه رفتن بر روی چمدان اکیدا خودداری کنید.
وزن خـود را بـر روی دسـته تـرولی چمـدان وارد نکنیـد، ایـن کار موجـب افتـادن و آسـیب
رسیدن به شما و چمدان خواهد شد.
از دسـته تـرولی بـه منظـور بلنـد کـردن چمـدان اسـتفاده نکنیـد. بـرای ایـن منظـور از دسـته
 های ثابت استفاده کنید.
از قرار دادن چمدان در معرض گرمای زیاد و یا در نزدیکی وسایل گرمایشی خودداری کنید.
مراقب سطوح و یا وسایل تیز باشید؛ ممکن است به چمدان شما آسیب وارد کند. 

دانلود فایل پی دی اف گارانتی

 

 

 آدرس دفتر خدمات

تهران، شهرک غرب، خیابان شهید فخار مقدم ( گلها )، خیابان بهار، پلاک ۳۸، طبقه همکف

کد پستی: ۱۴۶۸۹۸۴۳۱۱

تلفن مرکز خدمات پس از فروش: 82751-021

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت نیلپر می باشد